Lill-Olas 1

Hagtornsvecklare


Apollofjäril

Bilden visar fynd på Appollofjärilen vid stugbyn i Lill- Olas. Inrapportering påvisar att den finns på en död trästubbe. Den är  fridlyst i Sverige och i Europa. Den är en av våra största fjärilar.     

Den har varit ganska vanligt  förekommande på 50-60 talet.           Den finns på ytor som är omgivna, främst av tallskog. Fjärilen börjar sin flygning i juni och och når sin  svärmningstopp  i Juli. Toppen avtar vid slutet  augusti-septemer månad. Larven lever på vit fetknoppa.         

Barksvartbagge

Arten barksvartbagge finns i Lill-Olas


områdena, där den utvecklas i grova


solexponerade alm och björkhögstubbar


tilsammans med andra vedinsekter. Artens


närings ekologi är okänd. Döende björkar


och alm skall lämnas kvar för artens


överlevnad. Den är rödlistad.

 Aurorafjäril

Nässelfjäril

Rapsfjäril

Aurorafjärilen förekommer i 


Skogsvegationen vid Säbybäcken.


Den finns i hela Sverige och Europa.


De orangefärgade fälten på hanens


framvingar saknas hos honan.


Arten övervintrar som puppa. 


Larven lever på korsblommiga växter.    

Nässelfjärilen förkommer inom hela


Lill-Olas. En av våra vanligaste och


utbredda fjärilar. Den finns i Europa,


Asien bort till Japan. Fjärilen har en

 

utsträckt flygtid. Det finns en övervin-


trade generation fjärilar som


överlappar den nykläkta i slutet av


juni. Larven lever på nässlor. 

Rapsfjärilen finns i alla områden i Lill-


Olas och är den vanligaste vitfjärilen i


Sverige med sin utbredning genom


hela Europa, Nordafrika, Japan, Nord-


amerika, Den har mörkpurade ving-


ribbor. Larven lever på korsblommiga


växter.


I Sverige är hagtornsvecklaren rödlistad och endast funnen på några få spridda plattser bl.a. i Lill-Olas områdena. Detta beror troligtvis på att arten är svår att obsevera. 

Fjärilen flyger högt i solsken upp omkring topporna på  dem vilda hagtorns buskarna. De förädla buskarna är helt tomma vid svärmnings- tidspunkten som infaller omkring slutet av maj till mitten av juni. Detta beroende av temperaturen. Larverna  lever under skadad bark på buskarna där de tillbringar vintrarna under barkflisorna, och puppning inträffar i mars månad.         

Skogssmygare

Skogssmygaren finns i stugbyn i

Lill-Olas. Den är ovanlig i Skåne och den  trivs bäst i skogskanter utefter vägar eller där skogen är lite glesare med öppna luckor där det växer käringtand som larven är beroende av. Den finns bara i de södra upp till de mellersta delarna av landet.

Luktgräsfjäril

Kålfjäril

Påfågelöga

Luktgräsfjärilen finns i Stugbyn


och förekommer i gräsmarker men


även på något fuktigare ängsmark m.m. 


Larven lever på gräs även starr.


Förekomst i hela Eropa och genom


norra Asien. 

Kålfjärilen finns i områdena omkring


Lill-Olas och förkommer i hela Europa


och Nordafrika. Fjärilen flyger i flera


generationer under sommaren.


Larven lever på korsblommmiga


växter samt krasse m.m.

Påfågelögat förekommer inom Lill-


Olas och dens omgivning. Den är ut-


bredd i hela Europa, Asien, Japan.


Påfågelfjärilen flyger glatt omkring i


trädgården och tittar på alla blommor


och växtlighet. Larven lever på


nässlor.

Rapporterade fynd av skyddade fjärilar. Artskyddsförorddningen (2007:845) och * EUs Habitatdirektiv, ** rödlistan och andra arter Fjäriler. 

Vetenskapligt namn 

Svenskt namn

Katori 2010 - rödlista

*Apollofjäril 

Nära hotad (NT) EUs Habitatdirektiv

** Hagtorns vecklare

Nära hotad (NT)

Anthocharis cardamines

Aurorafjäril


Aphantopus hyperantus

Luktgräsfjäril


Aglais urticae

Nässelfjäril


Pieris brassicae

Kålfjäril


Pieris napi

Rapsfjäril


Inachis io

Påfågelöga   

Rapporterade fynd av rödlistade skalbagger

Vetenskapligt namn 

Svenskt namn

Katori 2010 - rödlista

Tvåfärgad barksvartbagge

Nära hotad (NT)

Genom jaktlagstiftningen är alla däggdjur och fladermöss fredade i hela landet, man får t ex aldrig fånga eller skada fladdersmössen. Rapporterade fynd av Fladermus

Vetenskapligt namn 

Svenskt namn

Katori 2010 - rödlista

Fladdermus   

Såbar (VU) fridlyst

Grodor - Paddor - Salamandrar 

I vattendammarna vid Nordöstra sidan av Stugbyn i Lill-Olas fins den Vanliga grodan, Mindre och Större vattensalamander. De är fridlysta i hela landet. Den Större vattensalamandern är även fridlyst i hela Europa. Flera av arterna är hotade till följd av deras livsmiljöer har förändras eller kommar att försvinna. Arterna tillbringar vår och sommar i lekdammarna där reproduktionen sker, övrig tid av året lever de i fuktig skogsvegation, och lämpligt gräsmiljö,övervintra under sten och trästubbbar eller i husgrunder m.m. Man får aldrig döda, skada eller flytta grodar paddor, vattensalamandrar eller deras rom. Födan består av olika insekter,daggmaskar och spindeldjur.Rapporterade fynd av Grod - och kräldjur som är skyddade genom Artskyddsförordningen (2007:845) och EUs Habitatdirektiv, samt Art Databankens rödlista

Vetenskapligt namn 

Svenskt namn  

Katori 2010 - rödlista

Större vattensalamandern

Livskraftig (LC)  fridlyst. EUs Habitatdirektiv

Bufo viridis                             

Grönfläckig padda 

Akut hotad (CR) fridlyst. EUs Habitatdirektiv

Mindre vattensalamander

Fridlyst

Vanlig padda

Fridlyst

Vanlig groda       

Fridlyst

Förteckning av skyddsvärt djur och fågeliv i Lill-Olas med dess närmaste omgivning.


Raporterade fynd av djur fåglar som häckar eller troligen häckade i områdena och dess omgivningar vid översiktlig inventering 1998.


Fladdermus   

Rådjur

Igelkott   

Mink

Mård

Ekorre

Hare 

Räv

Vessla

Sork

Grävling

Hermelin

Iller

Mullvad

Björktrast   

Gulvsparv

Kungsfågel 

Skata

Algoxe

Blåmes

Gärsmyg

Kärrsångare

Skogsduva

Taltrast

Bofink

Hornuggla

Lövsångare

Sparvhök

Tamduva

Fasan

Hussvala

Näktergal

Stare

Tornseglare

Gransångare

Hämpling

Nötväcka

Stenknäck

Trädgårdssångare

Grå flugsnappare

Järnsparv

Pilfink

Svarthätta

Turkduva

Gråsiska

Kaja

Ringduva

Svartvit

Törnsångare

Gråsparv

Koltrast

Rödhake

Flugsnappare

Trädkrypare

Grönfink

Kråka

Rödstärt

Sädesärla 

Trä - Buskar - Markflora

Skyddsvärda och rödlistade växter i Lill-Olas med dess närmaste omgivning 


Rödlistning är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område, t.ex. ett land. Art Databanken har Naturvårdsverkets uppdrag 

 att ta fram Sveriges rödlista. Vid rödlistningsbedömningen utvärderas tillgänglig data från forskning, miljöövervakning, museer,

amatörbiologers rapporter, litteratur m.m. mot de internationella, formaliserade kriterierna.  

De olika områdena i Lill-Olas och dens omgivning har omfattande växtflora, med sina 100 växtarter därav cirka 15 växtarter som är

fridlysta  genom Artskyddsförordningen (2007:845) eller Art Databankens rödlista.  

Alm

Alm finns i Borstahusens fritidsområde, Säbydiket & Wallabäcken.            Den hotas av almsjukan som orsakas av svampen Ophiostoma novo-ulmi. Svampen sprids av almsplintborren som sprider svampens sporer när den gnager på levande grenar. 

Rena almskogar är mycket ovanliga. Alm förekommer oftast som en viktig beståndsdel i ädellövskogar tillsammans med lind, lön, ask & ek. Alm är även vanlig i planterade alléer, som vårdträd. (rödlistad)     

 

Ek 

I träskiktet på östra sidan av stugbyn i Lill - Olas finns en dominerande ek pelarsal som är ganska ovanlig i sitt slag. Där finns även enstaka Rödek. Beståndet har en relativ tät uppbyggnad.   

Eken blir med åren ett stort och karaktärsfullt träd på mellan 20 till 30 meter högt. Den är ett av våra mest långlivade träd och kan bli över 500 år om det får stå opåverkat. Eken klarar ofta sin vattenförsörjning genom djupgående rötter. Då rötterna har nått ett större djup är de mycket känsliga vid sänkning av Grundvattennivån och träden drabbas då av topptorka i kronan.     


Ask  

Ask finns i Borstahusens fritidsområde, Säbydiket & Wallabäcken.

Den växer naturligt på frisk till fuktig, näringsrik, mullrik mark, gärna med rörligt ytnära grundvatten. Rena askskogar är ovanliga men förekommer bland annat i Stockholms skärgård, kring Mälaren och en del andra större sjöar samt vid de större vattendragen norrut till nedre Dalälven. Det är vanligt med planterade askar, som vårdträd och i alléer. Ofta har man gynnat askar i betes- och slåttermarker där de hamlats för lövfoder.(rödlistad)       

 

Naverlönn

Naverlönn finns inom de olika områdena vid Lill-Olas.                                                                                                              Trädbusken blir upp till 10–15 meter högt träd. Med finhåriga kvistar och blad.

Den upptäcktes som vild svensk växt i Svedala socken i sydvästra Skåne år 1749. I Danmark är Naverlönn en inhemsk vildväxande art, ganska vanlig på de sydliga öarna, undantaget Bornholm där den saknas. (rödlistad)   

Fridlysta växter i Lill-Olas med dess närmaste omgivning 


Fridlysning innebär att det är förbjudet att plocka, fånga, döda, eller på annat sätt samla in eller skada vissa växter och detta gäller även frön från de växter som är fridlysta. Om det finns risk för att en växt utsätts för plundring eller riskerar att utrotas, kan arten fridlysas. En art kan vara fridlyst i hela landet, ett län, eller i delar av ett län. För närvarande är cirka 300 arter fridlysta i hela landet och utöver dessa    är cirka 50 arter fridlysta i ett eller flera län. . Fridlysning av enskilda arter hindrar inte att jord- eller skogsbruk bedrivs, även om största möjliga hänsyn alltid ska tas till känsliga arter vid markanvändning.     

Jättemöja

Jättemöjan är funnen i Säby bäcken i Borstahusens fritidsområde. Den växer på sandig till grusig botten i hastigt strömmande grunt vatten. Arten trivs i näringsrikt men klart vatten. Åtgärder som påverkar vattenföringen i åarna bör begränsas. Bör övervakas av floraväktarna. Den är fridlyst. 

 Klittviol                                                    


Klittviol har hittas utmed strandpromenaden och Borstahusens  fritidsområde. Den är främst känd från kuststråk i Skåne och Halland. Klittviolen växer på sanddyner, dyngräsmarker, oftast nära havet och den även finns på sandgräsmarker en bit från kusten. Den är fridlyst.       

 Kärrnäva       

I Lövskogsvegetationen vid stugbyns nord östra sidan och  Vallabäcken växer kärrnäva. Den behöver fuktig lövskog och ängsmark. Dränering eller torrläggning av mark, eller intilliggande mark, som hydrologiskt är förbundet med området där kärrnävan växer är ett allvarligt hot. Kärrnäva är fridlyst.

 Ängsnycklar

Ängsnycklen är fridlyst och funnen i och runt dammarna vid  Borstahusens fritidsområde. Blommorna varierar i färg och kan vara ljust rosa, karminröda eller gulvita. Ängsnycklar växer på fuktig kalkrik mark.     

 Svärdslilja

Svärdslilja finns i Säbybäcken Borstahusens fritidsområde lever på kärrartad mark vid stränderna av sjöar och åar eller stundom i grunt vatten. Är fridlyst i några län.

Rapporterade fynd av fridlysta växter   

Vetenskapligt namn     

Svenskt namn

Kategori 2010 - rödlista

Jättemöja

Fridlyst

Viola tricolor   

Klittviol

Fridlyst

Geranium palustre

Kärrnäva   

Fridlyst

Dactylorhiza incarnata   

Ängsnycklar

Fridlyst

Rapporterade fynd av rödlistade växter i Lill-Olas med dess närmaste omgivning 

Björnbär                                                                    Ros         

Björnbärsbuskarna finns i Naturvegetationen vid Säbybäcken i Lill – Olas.  Den kan vara rödlistad? Cirka 40 talet sorter är rödlistade i Sverige.  Björnbärsbusken tillhör rosornas familj. Den har sträva & tandade blad med vitrosablommor & blåsvarta hallonlika, välsmakande frukter som bildas på fjorårsskotten. Björnbär trivs på både på lätta och tunga  jordar.Torkade blad används i té mot magkatarr mm. Bladen ändvändes för den utsökta doften. 

 Smal Käringtand

Smal Käringtand den är rödlistad och funnen på öppen mark i Borstahusens fritidsområde. Den  finns på åtskilliga lokaler längs kusten från södra Skåne, genom Halland och Göteborgsområdet, norrut till södra Bohuslän. Växer på växelfuktig, näringsrik, gärna salthaltig mark. Växer bland annat på betade havsstrandängar som har stora naturvärden.   

Rosen? finns inom olika områdena vid Lill-Olas och Längs  med hela Stugbyns västra sida. 

Johannesört

Johannesörten finns inom de olika områdena vid Lill-Olas. Blommorna plockas och används som krydda i spritdrycker  och kan utnyttjas även vid växtfärgning. Johannesört förekommer allmänt från Skåne till Jämtland, mer sällsynt längre norrut. Den växer i ängsmark och i skogsbryn.   

Östersjömålla                                                                                                  Åkerkål     

Östersjömålla? är rödlistad och funnen på strandig, öppen mark i Borstahusens fritidsområde. I Skåne är den tillfälligt funnen  i adven- tivmiljöer. Den är funnen på sandiga stränder, på industrimark och i hamnar. Arten har minskat de senaste decennierna men är troligen  förbisedd.   

Klotigelknopp

klotigelknoppen den är rödlistad och finns i kanten av Säbybäcken vid Borstahusens fritidsområde. De svenska fynden av klotigelknopp har gjorts i kanten av sjöar, åar och bäckar. Den växer inte på djupare vatten och växtplatserna är oftast dyiga och näringsrika och det är troligt att även klotigelknopp gynnas av en ökande eutrofiering. 


Åkerkål finns inom de olika områdena i Lill-Olas. Den är rödlistad och man bör etablera kantzoner där den växer. Den bör doku- menteras och övervakas. Åkerkål förekommer i hela landet utom i delar av Norrlands inland och i fjälltrakterna. Den är ursprungligen ett åkerogräs.   

 Källfräna   

Källfränan finns i Säby bäcken på lågt vatten vid Lill - Olas. Den är rödlistad. Har Odlats som krasseväxt (bladgrönsak). Källfräne är känd från Skåne, Halland och Gotland. Växer på näringsrik mark längs bäckar, men även vid diken och större åar. Den har även haft en mångsidig användning som medicinalväxt.     

 Smal bandtång                                                                                         Vårtsärv                                                                                        

Smal bandtång (ålgräs) funnen vid driftvallarna i Borstahusens  fritidsområde. Den är vanlig sydvästra Jyllands "vadehav" i Danmark. Artens förekomst i västsvenska kustvatten behöver ytterligare belysning och verifiering. Den bör även övervakas av floraväktarna.   (rödlistad)     

Vårtsärv funnen i och vid bäckarna Säbydiket och Wallabäcken, Borstahusens fritidsområde. Vårtsärv är sällsynt och är endast känd från några få sydsvenska landskap. Den växer i näringsrika vatten, som sjöar och dammar och den blommar under vattnet i juniaugusti. Första fynduppgift är från Skåne 1779 (Nordstedt 1920).             


Vetenskapligt namn 

Svenskt namn

 Kategori 2010 - rödlista

Ask   

Naverlönn

Akut hotad   (CR)

Skogsalm 

Sårbar (VU)

äppelros?

 ?

Smal käringtand

Nära hotad (NT)

Åkerkål Brassica rapa sp

Nära hotad (NT)

Östersjömålla   

Starkt hotad (EN)

Klotigelknopp   

Sårbar (VU)

Källfräna 

Starkt hotad (EN)

Smal bandtång

Starkt hotad (EN)

Vårtsärv vattenväxt     

Livaskraftig (LC) 

Vetenskapligt namn

 Svenskt namn

 Kategori 2010 - rödlista 

Askticka   

Akut hotad   (CR

Asknätfjäril     

Starkt hotad (EN)

Askpraktbagge   

Nära hotad  (NT)

Askvårtlav

Starkt hotad (EN)

Dvärgrörfly

Sårbar (VU)

Ljus askstyltmal   

Nära hotad (NT)     

Kirskålmalmätare

Nära hotad  (NT)

Sandrörflikmal   

 

 Bilder på olika nyponbuskar i Lill -Olas             

Jättefräken

Vid Säbyholm längs med Säbybäcken växer jättefräken (Equisetum telmateia). Den är sällsynt  och fridlyst. Den finns endast på ett fåtal platser i västra Skåne. Genom sin storlek är jättefräken inte möjlig att förväxla med någon annan art i släktet. Jättefräken skjuter ax på speciella bleka vårskott som sedan vissnar bort och ersätts av gröna sommarformer.